khanhBT2016 1615 +10
Tsdn 1486 -10

Kiểu: Cờ úp, 19/1/2017

52 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết