Tsdn 1476 -10
khanhBT2016 1625 +10

Kiểu: Cờ úp, 19/1/2017

49 nước, 5 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết