Tsdn 1457 -8

Kiểu: Cờ úp, 19/1/2017

77 nước, 9 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết