Tsdn 1441 +25
khanhBT2016 1660 -25

Kiểu: Cờ úp, 19/1/2017

4 nước, 0 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ