Thanbang 1592 +10

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

59 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết