hoangdang 1384 -16
phat2018 1380 +16

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

49 nước, 4 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết