Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

36 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết