kieo357 1482 +20

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

46 nước, 5 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua