coca2 1553 -17

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

43 nước, 3 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết