Dungmy 1389 -10

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

85 nước, 6 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết