Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

23 nước, 1 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ