Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

78 nước, 13 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua