thanhghien 1712 +11
phanvankhai 1595 -11

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

102 nước, 16 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua