phanvankhai 1584 +22
thanhghien 1723 -22

Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

86 nước, 11 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết