Kiểu: Cờ úp, 8/4/2020

77 nước, 10 phút : 09 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ