thekingof57 1584 +21
thanhghien 1708 -21

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

68 nước, 4 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết