thanhghien 1710 +3
burn2608 1328 -3

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

42 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết