Sky82 1495 +10
Anhthujn 1362 -10

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

60 nước, 7 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết