Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

37 nước, 5 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ