emtapchoi 1517 -25
duychung 1309 +25

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

55 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết