Thanbang 1550 +15
thovucong 1519 -15

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

76 nước, 13 phút : 43 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ