Thanbang 1565 -14

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

54 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua