PHIND3 1400 -18
duychung 1357 +18

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

59 nước, 4 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua