khoanguyen 1441 -13
Thanbang 1505 +13

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

67 nước, 8 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ