caozizi 1666 +10

Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

22 nước, 2 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết