Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

34 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết