Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

50 nước, 8 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua