Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

36 nước, 6 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết