Kiểu: Cờ úp, 9/4/2020

3 nước, 0 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua