BuiVu85 1389 +25
TUANKHOA 1606 -25

Kiểu: Cờ tướng, 23/5/2020

64 nước, 7 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua