bachthuchi 1436 -14
Kyvuong12 1477 +14

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

25 nước, 1 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua