Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

59 nước, 9 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết