Kyvuong12 1491 +13
bachthuchi 1422 -13

Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

34 nước, 1 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua