Kiểu: Cờ úp, 23/5/2020

81 nước, 5 phút : 26 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết