Kiểu: Cờ tướng, 23/5/2020

10 nước, 2 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết