Kiểu: Cờ úp, 24/5/2020

47 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua