havtung 1590 +9
Boangame 1418 -9

Kiểu: Cờ úp, 29/5/2020

42 nước, 5 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết