Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

99 nước, 7 phút : 07 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết