Minghua 1171 -12
nhuthuy9999 1271 +12

Kiểu: Cờ úp, 1/6/2020

11 nước, 2 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ