Saigon4 1508 +10
Simon.Sr 1372 -10

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

52 nước, 5 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua