Kiểu: Cờ tướng, 2/6/2020

85 nước, 9 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua