Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2020

98 nước, 13 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết