P.V.H 1326 -12
sadoa1021 1418 +12

Kiểu: Cờ tướng, 2/6/2020

85 nước, 16 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua