Vietnai1966 1595 -19
vanmayvt1 1518 +19

Kiểu: Cờ úp, 8/7/2020

53 nước, 4 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua