CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2020

80 nước, 9 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết