CUPVANG 1674 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 12/7/2020

70 nước, 11 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ