030771 1308 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 24/9/2020

98 nước, 11 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua