Sumi 1521 +14

Kiểu: Cờ úp, 17/10/2020

2 nước, 0 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ