Vodoi1 1689 +3
gianggmpc 1273 -3

Kiểu: Cờ úp, 18/10/2020

52 nước, 4 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết