ychime 1497 -17

Kiểu: Cờ úp, 31/10/2020

40 nước, 8 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ